BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • Door het invullen van het inschrijvingsformulier en/of het betalen van het inschrijvinsgsgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • Een voorschot van 20 % dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retreat plaats te vinden via overschrijving. De rest van het bedrag wordt bij aankomst contant betaald. Bij niet tijdige betaling heeft 7 yoga retreat het recht de reservering te laten vervallen.
 • Inschrijving is pas definitief na betaling van het voorschot.
 • Deelname aan het vooropgestelde programma is op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijvingsgeld.

 • Als deelnemers besluiten om zich te onthouden wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van het volledige voorschot.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van het voorschot.
  – Twee weken voor aanvang van het retreat: terugbetaling van het voorschot niet mogelijk.
 • Indien de deelnemer niet in staat is het door hem of haar geboekte retreat bij te wonen, is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten deelnemen, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 3 dagen voor aanvang aan 7 Yoga Retreat  zijn doorgegeven.
 • 7 Yoga Retreat heeft het recht een retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door 7 Yoga Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde voorschot. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.   

AANSPRAKELIJKHEID

 • 7 Yoga Retreat  zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreat.
 • Deelname aan het retreat is geheel op eigen risico. 7 Yoga Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • De activiteieten die worden aangeboden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en dienen niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een arts.
 • Meld het voorafgaand via het inschriivingsformulier indien je een lichamelijke of psychische klacht hebt. Het programma of de les kan zonodig aangepast worden. 
 • Lichamelijke klachten moeten serieus genomen worden en dienen altijd gemeld te worden tijdens de yogales. In elk geval mag er niets worden geforceerd.

HUISREGELS

 • Onze gebouwen zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de retreat niet toegestaan.
 • Oneerbiedigheid voor elk mens, ongeacht zijn religie, geaardheid, geslacht en ontwikkeling zijn niet op hun plaats. 7 Yoga Retreat is respectvol voor alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn voor elkaar.
 • Er wordt verwacht dat de locatie, de gebouwen en onze natuur behandeld worden met zorg en respect. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet kunnen aanpassen aan de vooropgestelde huisregels kunnen uit het retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen recht op restitutie van het betaalde cursusgeld.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende het retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van 7 Yoga Retreat.

Neemt u bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.